• top2
  • top3
  • top1
Szkolenia
Informacja
Biznesplan
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Arbitraż i Mediacja
Eksport
Ochrona danych osobowych
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
Pożyczki i poręczenia
PromocjaPobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
3-dniowe SZKOLENIE ZUS

18,22,23 października 2018

DZIEŃ I

PODLEGANIE UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM I UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU

ZASADY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

E-URZĄD CZYLI JAK KORZYSTAĆ Z PLATFORMY USŁUG ELEKTRONICZNYCH PUE ZUS


Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów, a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.
Uczestnicy szkolenia: pracownicy komórek kadrowych, księgowych, biur rachunkowych zajmujących się rozliczeniami z ZUS


Program szkolenia:

1. Rodzaje ubezpieczeń społecznych
2. Pojęcie tytułu do ubezpieczeń społecznych
3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Omówienie na przykładzie wybranych grup ubezpieczonych:
• pracowników
• osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia
• osób pobierających zasiłek macierzyński oraz osób przebywających na urlopach wychowawczych
4. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, zasady finansowania składek
5. Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne na przykładzie omawianych grup ubezpieczonych
6. Wyłączenia z podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
7. Zasady rozstrzygania zbiegów do ubezpieczeń społecznych z więcej niż jednego tytułu w szczególności w przypadku zbiegów z umową zlecenie
• analiza przypadków,
• treść oświadczenia składanego przez zleceniobiorcę,
• kiedy można wystąpić do ZUS-u z pytaniem czy prawidłowo opłacamy składki,
• umowa zlecenia, o dzieło zawarta z własnym pracownikiem w okresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego, jak rozliczać składki,
• umowy cywilnoprawne wykonywane na rzecz własnego pracodawcy,
• umowy zawierane z uczniami i studentami,
• jak prawidłowo rozliczyć składki za miesiąc, w którym student kończy studia,
• umowy zlecenia wykonywane w ramach prowadzonej działalności,
• dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy - zasady zgłaszania
8. Wysokość i zasady ustalania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w tym zwolnienia z opłacania składek na te fundusze

9. Podstawowe kwestie i pojęcia związane z nowymi metodami komunikacji z ZUS
• Platforma Usług Elektronicznych PUE i jej elementy
• ePUAP oraz profile zaufane
10. Nowy Portal Informacyjny ZUS
• profil płatnika – funkcjonalność
• obsługa spraw bieżących i korespondencji z ZUS
• przegląd danych firmy utrzymywanych przez ZUS
• rezerwacja wizyt w ZUS
• profil ubezpieczonego, świadczeniobiorcy – funkcjonalność
11. E-ZLA - elektroniczne zwolnienia lekarskie - Platforma Usług Elektronicznych PUE narzędziem do odbioru e-ZLA przez płatników składek
• ustawianie subskrypcji powiadamiania o zwolnieniach lekarskich, które wpłynęły na PUE
• pobieranie zwolnień lekarskich z PUE
• czy zwolnienia lekarskie, które wpłynęły na PUE płatnik ma obowiązek drukować?
• co zrobić ze zwolnieniem lekarskim jeżeli pracownik nie skorzystał ze zwolnienia i świadczył pracę w okresie niezdolności do pracy?
• jakie działania powinien podjąć pracodawca jeżeli zauważy błędnie wystawione elektroniczne zwolnienie lekarskie?
• rodzaje statusów zwolnień lekarskich na PUE.
• obowiązki płatników składek w zakresie dokumentacji zasiłkowej, którą należy przekazać do ZUS w przypadku otrzymania elektronicznego zwolnienia lekarskiego.
• jaką dokumentację zasiłkową można wysłać do ZUS elektronicznie z profilu płatnika/ubezpieczonego na PUE
• praktyczne problemy płatników składek związane z bieżącą obsługą elektronicznych zwolnień lekarskich.

DZIEŃ II, III

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO NA WYPADEK CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

Cel szkolenia : zapoznanie słuchaczy z interpretacją przepisów, wyrobienie umiejętności analizy dokumentacji, zapoznanie słuchaczy z zasadami ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
Uczestnicy szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla pracowników komórek księgowych które zajmują się w zakładzie sprawami z zakresu zasiłków

Program szkolenia:

1. Tytuły ubezpieczenia chorobowego
2. Płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
3. Nabywanie prawa do zasiłku chorobowego
4. Okres wypłaty zasiłku chorobowego
5. Wysokość zasiłku chorobowego (w tym za okresy pobytu w szpitalu po 50 roku życia)
6. Okoliczności wyłączające prawo do zasiłku chorobowego
7. Utrata prawa do zasiłku chorobowego
8. Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia ( po ustaniu zatrudnienia)
9. Dokumentowanie prawa do zasiłku
10. Współpraca płatnika składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
1. Okresy wypłaty zasiłku opiekuńczego w podziale na dzieci i chorych członków rodziny
2. Kogo uważa się za członka rodziny ( przykłady jak prawidłowo wypełnić oświadczenia )
3. Kogo uważa się za domownika mogącego zaopiekować się chorym (przykłady)
4. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
5. Zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem do lat ośmiu

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI
1. Wymiar urlopu macierzyńskiego zgodnie z Kodeksem Pracy
2. Wypłata zasiłku macierzyńskiego
3. Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego
4. Praca na urlopie macierzyńskim u pracodawcy który udzielił urlopu a praca u innego pracodawcy
5. Wymiar urlopu rodzicielskiego
6. Wydłużanie urlopu rodzicielskiego
7. Uprawnienia do urlopu macierzyńskiego innego członka rodziny
8. Urlop macierzyński w przypadku przyjęci dziecka i wystąpienia do sądu z wnioskiem o jego przysposobieni
9. Urlop macierzyński w przypadku przyjęcia dziecka w ramach rodziny zastępczej
10. Wysokość zasiłku macierzyńskiego
11. Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego

ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE
1. Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
2. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego
3. Okres wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
4. Prewencja rentowa

PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW
1. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków
2. Okresy z których wynagrodzenie jest przyjmowane do ustalania podstawy wymiaru
3. Składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku
4. Co to sa składniki przyznane do określonego terminu .
5. Których składników nie wyłącz się z podstawy wymiaru zasiłku mimo zaprzestania ich wypłaty
6. Wysokość zasiłku chorobowego
7. Zasady ustalania prawa do zasiłku dla zleceniobiorców
8. Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celu obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
9. Uzupełnianie wynagrodzenia dla celu prawidłowego obliczenia zasiłku

W trakcie szkolenia uczestnicy będą aktywnie uczestniczyć w spotkaniu poprzez rozwiązywanie zadań , wypełnianie dokumentów i rozstrzyganie sytuacji z którymi spotykają się w codziennej pracy. Będą mogli zadawać pytania dotyczące wątpliwości jakie powstaną w czasie spotkań a także będą mogli przedkładać dokumenty w celu rozwiązania konkretnego problemu.


Data: 18, 22, 23 października 2018 roku, od godz. 9.00 do15.00

Miejsce szkolenia: siedziba RIPH Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Słuchacze otrzymają materiał szkoleniowy oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt szkolenia 3 dniowego:
430,00 zł +VAT od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 20,00 i 40,00 zł
400,00 zł + VAT od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
370,00 zł + VAT od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
480,00 zł + VAT od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy: BZ WBK S.A. 2 O/Leszno nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218


WYPEŁNIJ I WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!


Ciesiółka

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)