• top3
  • top1
  • top2
Szkolenia
Informacja
Biznesplan
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Arbitraż i Mediacja
Eksport
Ochrona danych osobowych
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
Pożyczki i poręczenia
PromocjaPobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA WYKONAWCÓW

termin podamy wkrótce

Jak złożyć ofertę niepodlegającą odrzuceniu,
prawa i obowiązki wykonawcy i zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


Celem szkolenia jest:
• zapoznanie wykonawców z aktualnym stanem prawnym w zakresie stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych,
• omówienie zamian w procedurze przetargu nieograniczonego w zakresie składania ofert oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy,
• omówienie przebiegu najważniejszych procedur w trybie przetargu nieograniczonego, w tym składania ofert, oświadczeń i dokumentów, badania i oceny ofert, uzupełnianiania oświadczeń i dokumentów.


PROGRAM

Jak należy sporządzić i złożyć ofertę

1. Jakie dokumenty wchodzą w zakres pojęcia „oferta”, a jakie w zakres pojęcia „treść oferty”.
2. Jakie dokumenty wykonawca składa wraz z ofertą po nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Obowiązki zamawiającego i wykonawcy po otwarciu ofert.
4. Składanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej od dnia 18 kwietnia 2018 r.
5. Omówienie zasad składania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz postępowania zamawiającego w przypadku nie złożenia takiego oświadczenia przez wykonawcę.

Badanie i ocena ofert w tzw. procedurze odwróconej

6. Omówienie przebiegu przetargu nieograniczonego w tzw. procedurze odwróconej.
7. W jakich przypadkach zamawiający jest obowiązany wezwać wykonawcę do uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia oświadczenia i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”).
8. Jak wykonawca powinien uzupełnić, poprawić lub wyjaśnić oświadczenia i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, w tym JEDZ.
9. Postępowanie zamawiającego i obowiązki wykonawcy w przypadku ustalania, czy cena podana w ofercie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10. Omówienie przesłanek odrzucenia oferty.
11. Jak należy składać wyjaśnienia dotyczące treści oferty.
12. Jak postąpić w świetle orzecznictwa KIO, gdy:
• brakuje podpisu na ostatniej stronie,
• brakuje podpisu na pierwszej stronie,
• wykonawca podpisał formularz i kosztorys ofertowy tylko na ostatniej stronie,
• wykonawca złożył parafę; kiedy parafa może być uznana, a kiedy nie, za podpis własnoręczny,
• co w sytuacji, gdy o zamówienie ubiega się konsorcjum, a formularz oferty i cenowy podpisał, tylko lider lub inny konsorcjant,
• kiedy należy uznać, a kiedy nie wolno, że samo złożenie podpisu wraz z pieczęcią na ostatniej albo pierwszej stronie oferty, jest wystarczające dla stwierdzenia zachowania formy pisemnej.

Wykluczenie wykonawcy i „samooczyszczenie” oraz aktualność składanych oświadczeń i dokumentów

13. Omówienie okoliczności wykluczenia obligatoryjnego wykonawcy (omówienie art. 24 ust. 1 Pzp).
14. Omówienie okoliczności wykluczenia fakultatywnego wykonawcy (omówienie art. 24 ust. 5 Pzp).
15. Ja zamawiający powinien dokonać oceny wykonawcy, który podlega wykluczeniu oraz dowodów przedstawionych przez wykonawcę na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności - „samooczyszczenie wykonawcy”?
16. Ocena aktualności (ważności) oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw wykluczenia (KRK, KRS, zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami, opłatami i składkami na ZUS, polisa OC, informacja banku).
17. Kiedy zamawiający może uznać, że wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadza zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu.
18. Omówienie zasad składania przez dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

Poleganie na zasobach podmiotów trzecich


19. Co powinno zawierać pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, aby uznać, że podmiot trzecie udostępni wykonawcy określone zasoby.
20. Ocena, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
21. Postępowanie zamawiającego w przypadku, gdy zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu trzeciego nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia.

Podwykonawcy


22. Żądanie wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
23. Żądanie w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi.
24. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
25. Postępowanie w przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi w trakcie jego realizacji.

Wybór oferty i zawiadomienia

26. Wybór najkorzystniejszej oferty.
27. Postępowanie zamawiającego, gdy wykonawca uchyla się od podpisania umowy.
28. Kiedy można uznać, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.
29. Jak zamawiający powinien zawiadamiać o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty, wyborze oferty albo unieważnieniu postępowania.


Wykładowca:

Właściciel kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym w dziedzinie prawa zamówień publicznych i współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Specjalizuje się w doradztwie w przypadku kontroli zamówień publicznych wykonywanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, urzędy kontroli skarbowej, regionalne izby obrachunkowe i inne instytucje kontrolne. Reprezentuje wykonawców w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą, obwinionych w postępowaniach prowadzonych przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych. Jeden z najbardziej doświadczonych wykładowców problematyki zamówień publicznych w Polsce. Wykładowca na studiach podyplomowych, konferencjach i seminariach eksperckich. Wieloletni członek międzynarodowej organizacji zrzeszającej ekspertów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji. Od 2010 r. biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych. Redaktor naczelny czasopisma w Przetargach.


Data: termin podamy wkrótce

Miejsce seminarium: siedziba RIPH Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Słuchacze otrzymają materiał oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt udziału w szkoleniu:
260,00 zł + 23%VAT od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 20,00 i 40,00 zł
240,00 zł + 23%VAT od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
220,00 zł + 23%VAT od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
300,00 zł + 23%VAT od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy: BZ WBK S.A. 2 O/Leszno nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

WYPEŁNIJ I WYSLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!Szpital Powiatowy w Rawiczu

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)