• top2
  • top1
  • top3
Szkolenia
Informacja
Biznesplan
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Arbitraż i Mediacja
Eksport
Ochrona danych osobowych
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
Pożyczki i poręczenia
PromocjaPobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Jak złożyć ofertę niepodlegającą odrzuceniu i wygrać przetarg?

5 listopada 2018/ zmiana terminu na 30.11.2018


Celem szkolenia jest:
• zapoznanie wykonawców z aktualnym stanem prawnym w zakresie stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych,
• omówienie zamian w procedurze przetargu nieograniczonego w zakresie składania ofert oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy,
• omówienie przebiegu najważniejszych procedur w trybie przetargu nieograniczonego, w tym składania ofert, oświadczeń i dokumentów, badania i oceny ofert, uzupełnianiania oświadczeń i dokumentów.


PROGRAM

Jak należy sporządzić i złożyć ofertę
1. Jakie błędy najczęściej popełnia wykonawca składając ofertę.
2. Jak należy wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia składany z ofertą.
3. Obowiązki wykonawcy w przypadku wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
4. Jak należy składać oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.
5. Kiedy zamawiający może odrzucić ofertę?
6. Kiedy zamawiający może wykluczyć wykonawcę?
7. Na czym polega „samooczyszczenie” wykonawcy w celu wykazania jego rzetelności, w przypadku, gdy wykonawca podlega wykluczeniu.
8. Wady formy pisemnej oferty skutkujące jej odrzuceniem.
9. Kiedy składane oświadczenia i dokumenty będą aktualne.
10. Jak wykonawca powinien na wezwanie zamawiającego uzupełniać i poprawiać złożone oświadczenia i dokumenty.
11. Postępowanie (obowiązki) zamawiającego w przypadku zmiany i wyjaśniania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie.
13. Wady gwarancji wadialnych skutkujące odrzuceniem oferty.
14. Kiedy zamawiający może żądać zatrudnienia osób na umowę o pracę w zamówieniach na usługi i roboty budowlane.
15. Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych na roboty budowlane. Jakie roboty są objęte ryczałtowym wynagrodzeniem? W jakich przypadkach wykonawca może odmówić wykonania robót w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego i ryczałtowego.
16. W jakich przypadkach zamawiający może zmniejszyć ustalone wynagrodzenie ryczałtowe.

Wykładowca:

Właściciel kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu zamówień publicznych z 19-letnim doświadczeniem. Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Reprezentuje wykonawców i zamawiających w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą. Specjalizuje się w doradztwie w przypadku kontroli zamówień publicznych wykonywanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, urzędy kontroli skarbowej, regionalne izby obrachunkowe i inne instytucje kontrolne. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych ekspertów i wykładowców problematyki prawa zamówień publicznych w Polsce. Prelegent na konferencjach. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych i studium zamówień publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych. Od 2010 r. jest stale biegłym sądowym w dziedzinie zamówień publicznych. Redaktor naczelny portalu wPrzetargach.pl


Data: 30 listopada 2018

Miejsce seminarium: siedziba RIPH Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Słuchacze otrzymają materiał oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt udziału w szkoleniu:
260,00 zł + 23%VAT od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 20,00 i 40,00 zł
240,00 zł + 23%VAT od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
220,00 zł + 23%VAT od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
300,00 zł + 23%VAT od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy: BZ WBK S.A. 2 O/Leszno nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

WYPEŁNIJ I WYSLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!PWSZ

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)