• top3
  • top2
  • top1

mediacje


Szkolenia
Informacja
Biznesplan
Projekty unijne
Rekrutacja i Selekcja
Zatrudnianie niepełnosprawnych
Ochrona środowiska
Ośrodek Mediacji
Eksport
Ochrona danych osobowych
Legalizacja dokumentów
Targi
Wynajem sali szkoleniowej
Pożyczki i poręczenia
PromocjaPobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH na gruncie nowego Rozporządzenia

termin wkrótce

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które powoduje konieczność modyfikacji przyjętych rozwiązań organizacyjnych, technicznych czy informatycznych, przewidując sankcje finansowe za ich niewdrożenie do 20 mln Euro. O jakie modyfikacje chodzi? Jak rozpocząć przygotowania do nowych przepisów?

O tym dowiecie się Państwo uczestnicząc w szkoleniu przygotowanym przez praktyków, którzy na co dzień wdrażają systemy ochrony danych osobowych oraz pełnią funkcję Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień́ przetwarzają̨ dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów.

Metodyka szkolenia
• Wykład
• Prezentacja multimedialna
• Dyskusja

Zakładane efekty szkolenia
• Zapoznanie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
• Uzyskanie wiedzy, jak dostosować firmę do nowych przepisów.
• Umiejętność rozwiązywania typowych problemów związanych z danymi osobowymi.

Wymagania dla Uczestników
Zalecana jest podstawowa wiedza dotycząca obecnych przepisów prawa dotycząca ochrony danych osobowych.

Program szkolenia

Blok I:

Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
1. Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych
2. System prawa ochrony danych osobowych po wejściu w życie rozporządzenia

Blok II:
Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych
1. Dane osobowe
a) Co jest, a co nie daną osobową ?
b) Dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
2. Przetwarzanie danych
3. Profilowanie danych
4. Pseudonimizacja i animizacja danych
5. Zbiór danych
a) Jak wyodrębnić zbiór danych osobowych ?
b) Omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
6. Administrator danych osobowych (ADO)
7. Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)
8. Osoba upoważniona do przetwarzania danych

Blok III:
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Ogólne zasady
a) legalności
b) celowości
c) adekwatności
d) merytorycznej poprawności
e) ograniczenia czasowego
f) poufności i integralności danych
g) rozliczalności
h) przejrzystości
2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
3. Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych

Blok IV:
Uprawnienia osób, których dane dotyczą
1. Prawo do przejrzystości danych
2. Prawo dostępu do danych
3. Prawo do sprostowania i usunięcia danych
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
5. Prawo do przenoszenia danych
6. Prawo do sprzeciwu
7. Prawa związane z profilowaniem danych

Blok V:
Obowiązki Administratora Danych
1. Stosowanie mechanizmów ochrony danych - privacy by design, privacy by default
2. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych
3. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
4. Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach
5. Zabezpieczenie danych osobowych
a) stosowanie wewnętrznych polityk
b) wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych
c) zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług
d) zapewnienie ciągłości działania
e) testowanie, mierzenie i ocena skuteczności ochrony danych
6. Ocena skutków dla ochrony danych
7. Szacowanie ryzyka
8. Obowiązki ADO wynikające z obecnych przepisów

Blok VI:
Przetwarzanie danych w imieniu administratora danych
1. Warunki powierzenia danych osobowych
2. Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane
3. Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane
4. Rejestrowanie wszystkich kategorii czynności przetwarzania

Blok VII:
Środki ochrony prawnej
1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
2. Ochrona prawna przed sądem
3. Prawo do odszkodowania
4. Nowy system administracyjnych kar pieniężnych

Blok VIII:
Wybrane zagadnienia
1. Organ nadzorczy
a) zasady ustanawiania organu nadzorczego
b) zadania i uprawnienia organu nadzorczego
2. Kodeksy postępowania i certyfikacja
3. Założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych


Prowadzący szkolenie:

Prawnik, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Gospodarczego i Handlowego. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych i prawa zamówień publicznych. Aktywna zawodowo od 2004 roku. Zdobywała doświadczenia w korporacjach z polskim i obcym kapitałem. Doświadczenie zawodowe zdobyte jako Menadżer ds. Prawnych a obecnie Dyrektora Działu Prawnego przekazuje podczas szkoleń oraz wykładów dedykowanych zarówno kadrze zarządzającej, kierowniczej jaki i pracownikom średniego szczebla oraz uczniom i studentom. Jej szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy eksperckiej, licznymi ćwiczeniami oraz przyjazną atmosferą sprzyjającą przyswajaniu wiedzy. Swoimi szkoleniami i wykładami udowadnia, iż nawet zawiłe i z pozoru trudne zagadnienia prawne mogą być przekazane w sposób zrozumiały i prosty. Ogromnym atutem szkoleń jest również możliwość uzyskania wzorców dokumentów z zakresu omawianej tematyki.

Miejsce szkolenia: siedziba RIPH Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt szkolenia:
240,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 20,00 i 40,00 zł
220,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
200,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
280,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

Wpłaty należy dokonywać na konto Izby BZ WBK S.A. 2 O/Leszno nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218.

WYPEŁNIJ I WYSLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!


7 technology

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)