• top3
  • top1
  • top2

krwiodawstwo


Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowejPobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
nawet do 100% dofinansowania na SZKOLENIA w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

środki przyznawane są przez powiatowe urzędy pracy

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.


Jakie koszty kształcenia ustawicznego pracowników mogą być dofinansowane z KFS?

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć na:
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Kto może skorzystać?


O środki z KFS  może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.


Wysokość dofinansowania
  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł na jednego uczestnika na dany rok kalendarzowy
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego, jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorstw, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł na jednego uczestnika na dany rok kalendarzowy

Priorytety 2019

Wsparcie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane będzie pracodawcom, których wnioski będą spełniały wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów:

Priorytet 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie zawodach deficytowych.* wykaz zawodów deficytowych w powiecie Kościańskim dostępny jest na stronie https://barometrzawodow.pl/

Priorytet 2.
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości; wnioskodawca musi złożyć oświadczenie, że pracownik wskazany do odbycia szkolenia nie posiada egzaminu maturalnego.

Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych uprawnionych do założenia spółdzielni oraz pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie, przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

Priorytet 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.KFS w poszczególnych urzędach


PUP w Lesznie
PUP w Rawiczu
PUP w Gostyniu
PUP w Kościanie
PUP w Górze
PUP we Wschowie


Skorzystasz z naszej oferty szkoleniowej?

Pomożemy w formalnościach, począwszy od doboru szkoleń do wypełnienia i uzasadnienia wniosku.

Prosimy o kontakt z Biurem tel. 65 529 56 56 lub e-mail: leszno@riph.pl
manhattan

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)