• top3
  • top2
  • top1
Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie online z zakresu rachunkowości ZAMKNIĘCIE ROKU ORAZ SPORZĄDZENIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 r.

27 listopada 2020

PROGRAM:

1. Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego :

a) podstawy prawne (krajowe i międzynarodowe),
b) jednostki objęte postanowieniami ustawy o rachunkowości,
c) jednostka mikro,
d) jednostka mała,
e) „pełne” sprawozdanie finansowe,
f) uproszczenia w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
g) jednostki podlegające badaniu sprawozdań finansowych,
h) zasady rachunkowości,
i) przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego,
j) inwentaryzacja, jej rozliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych,
k) wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2. Wpływ epidemii COVID – 19 na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową:

a) koszty poniesione w związku z COVID - 19,
b) przychody uzyskane w związku z COVID – 19,
c) wpływ epidemii na sprawozdawczość finansową.

3. Bilans :

a) układ bilansu,
b) zasady wyceny pozycji bilansowych,
c) wartości niematerialne i prawne,
d) rzeczowe aktywa trwałe,
e) należności długoterminowe,
f) inwestycje długoterminowe,
g) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
h) zapasy,
i) należności krótkoterminowe,
j) inwestycje krótkoterminowe,
k) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
l) należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy,
m) udziały (akcje) własne,
n) kapitał (fundusz) własny,
o) rezerwy na zobowiązania,
p) zobowiązania długoterminowe,
q) zobowiązania krótkoterminowe,
r) bierne rozliczenia międzyokresowe.

4. Rachunek zysków i strat :

a) ogólna charakterystyka (wariant porównawczy i kalkulacyjny),
b) ustalanie wyniku ze sprzedaży (przychody, koszty),
c) pozostałe przychody i koszty operacyjne,
d) przychody i koszty finansowe,
e) pozostałe przychody i koszty operacyjne,
f) wynik finansowy brutto i netto.

5. Odroczony podatek dochodowy.

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia – obligatoryjne elementy.

7. Sprawozdanie z działalności.

8. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.

9. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.


10. Inne obowiązki sprawozdawcze.

11. Odpowiedzialność karna w ustawie o rachunkowości.Wykładowca:
biegły rewident, dyplomowany księgowy. Wieloletni wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce na kursach księgowości od podstaw do głównego księgowego oraz na kursach w ramach obligatoryjnego kształcenia dla biegłych rewidentów. Ukończył studia podyplomowe z Analizy finansowej i controllingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Wieloletni główny księgowy i dyrektor finansowy w firmach produkcyjnych. Obecnie zajmuje się wsparciem firm z zakresie rachunkowości, ustalaniem kosztów wytworzenia, analizy finansowej, przekształcaniem podmiotów gospodarczych oraz wykorzystaniem programów finansowo – księgowych dla optymalizacji kosztów działalności. Tworzy dedykowane rozwiązania pod konkretne potrzeby podmiotów gospodarczych w zakresie budżetowania i controllingu.


Data: 27 listopada 2020, godz.9:00 – 15:00

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia online: 299,00 zł +23% / 1 os

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218


WYPEŁNIJ I WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!

legalizacja

SFPK

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)