• top2
  • top3
  • top1Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

PUP Leszno- IV nabór od od dnia 26 czerwca 2020r. do odwołania. PUP Rawicz nabór ciągły od 29 kwietnia

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia.

Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne zwanym dalej wnioskiem należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie (terytorialnie właściwego ze względu na siedzibę firmy lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników objętych wnioskiem):
  • elektronicznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisem zaufanym e-puap przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl lub
  • w zaadresowanej i zamkniętej kopercie do urny na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP W Lesznie (w godzinach pracy urzędu) lub
  • przesyłając tradycyjną pocztą na adres: 64-100 Leszno, ul. Śniadeckich 5 (liczyć będzie się data wpływu do PUP).

O dofinansowanie może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 po 1 stycznia 2020 r. w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku, gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Ww. dofinansowanie udzielane jest na podstawie umowy.

Umowy podpisywane będą po otrzymaniu przez PUP środków przeznaczonych na realizację tego wsparcia - do wyczerpania przyznanych limitów finansowych.
Termin wypłaty środków finansowych zostanie określony w umowie.

Przedsiębiorca na podstawie zawartej umowy może otrzymać dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:
  1. co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
  2. co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
  3. co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie może być przyznane ww. przedsiębiorcy zatrudniającemu pracowników na umowę o pracę, a także zatrudniającemu osoby na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca składa oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania dofinansowania.

Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych.

Wypłata dokonywana jest po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową i wypłaceniu im wynagrodzeń oraz opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

SZCZEGÓŁY NA STRONIE PUP LESZNO (wejdź) oraz PUP RAWICZ (wejdź)legalizacja

CIESIOŁKA

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)