• top2
  • top1
  • top3Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

PUP Leszno- IV nabór od od dnia 26 czerwca 2020r. do odwołania. PUP Rawicz nabór ciągły od 29 kwietnia

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia.

Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie terytorialnie właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej:
  • elektronicznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisem zaufanym e-puap przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl
  • w zaadresowanej i zamkniętej kopercie do urny na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP W Lesznie (w godzinach pracy urzędu),
  • przesyłając tradycyjną pocztą na adres: 64-100 Leszno, ul. Śniadeckich 5 (liczyć będzie się data wpływu do PUP).

Ww. dofinansowanie udzielane jest na podstawie umowy.

Umowy podpisywane będą po otrzymaniu przez PUP środków przeznaczonych na realizację tego wsparcia - do wyczerpania przyznanych limitów finansowych.
Termin wypłaty środków finansowych zostanie określony w umowie.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniający pracowników zwany dalej przedsiębiorcą może na podstawie umowy otrzymać dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:
  1. co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę - miesięcznie,
  2. co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę - miesięcznie,
  3. co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę - miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
O dofinansowanie przedsiębiorca może ubiegać się w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 po 1 stycznia 2020 r. w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.
Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku, gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca składa oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania dofinansowania
Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wypłata dokonywana jest po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznano dofinansowanie oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

SZCZEGÓŁY NA STRONIE PUP LESZNO (wejdź) oraz PUP RAWICZ (wejdź)legalizacja

CIESIOŁKA

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)